§ 85 – Støtte i eget hjem

ProjektMilen har igennem en årrække opnået erfaring og kvalificeret ekspertise for hvad angår § 85.

ProjektMilen tilbyder følgende:

 • Helhedsorienteret indsats der udspringer af VUM
 • Kvalificeret pædagogisk dokumentation
 • Støtte af længere – eller kortere varighed
 • Kvalificerede medarbejdere med indsigt i neuropædagogik og Low Arousal
 • Akut beredskab bestående af pædagogisk personale

Projektmilens socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i følgende overbevisning:

Formålet med den socialpædagogiske støtte handler om, at pågældende borger støttes til at blive bedre til at tage ansvar og mestre eget liv – herunder at opnå størst mulig indflydelse på eget liv.

ProjektMilen arbejder målrettet med, at borgeren støttes i færdigheder, der er medvirkende til;

 • at borgeren kan få sin hverdag til at fungere
 • at forbedre det sociale- samt personlige funktionsniveau
 • at få indsigt i eget udviklingspotentiale.

Det handler grundlæggende om at støtte, udvikle og træne borgeren i at bruge egne ressourcer til at udvikle sig i positiv retning. Det er ProjektMilens overbevisning, at støtten bør have et udviklingsorienteret sigte!

Støttebehovet tales ud fra følgende parametre:

 • Moderat støtte.
 • Omfattende støtte.
 • Massiv støtte.

Det handler om at hjælpe til selvhjælp ud fra empowerment tankegangen med henblik på, at forbedre – og eller bevare borgerens ressourcer. I denne proces afdække borgerens nærmeste udviklingszoner, således indsatsen målrettes korrekt. Såfremt borgeren gennem støtten ikke opnår de beskrevne indsatsmål over en given periode bør borgerens indsatsmål revurderes. ProjektMilem vil kendetegnes for høj faglig og derfor er det vigtigt at indsatsmålende er skræddersyet til den enkelte borger.

ProjektMilen vil fremsender 3-4 måneder efter opstart dokumentation på indsatsen, for at sikre, at bestillingen matcher borgerens behov samt om indsatsmålene er nået.

Såfremt der indenfor kort anskues udfordringer eller observeres ændret adfærd vil ProjektMilen initiere kontakt og fremsende skriftelighed, således at sagsansvarlig altid er velorienteret på et kvalificeret grundlag.