Information

I Milen lægger vi vægt på åbenhed og direkte kontakt til den unge. Vi er synlige/tilstede i hverdagen og altid klar med råd og støtte. Det mener vi er vejen til at opbygge et fællesskab, som giver den unge mulighed for at udvise ansvarlighed.

Et forløb hos Milen starter med primært at opnå kontakt og etablere relationer, der kan bruges positivt gennem hele forløbet. Ofte har den unge haft et livsforløb, hvor skolegangen, sammen med mange andre faktorer, har været mangelfuld og problemfyldt. Vi kan på en positiv måde indarbejde livsglæde og give den unge lyst til at arbejde på at forbedre sin egen situation. Målet er, at den unge skal genskabe kontrollen over sit eget liv.

Vi møder den unge i øjenhøjde

Den enkelte unge bliver mødt i øjenhøjde af troværdige voksne, som til enhver tid er ansvarlige for relationens kvalitet. Vi tager udgangspunkt i den unges kompetencer inden for de sociale funktioner og forskellige faglige områder. Herudfra opstilles potentialer, individuelle mål og en pædagogisk handleplan for hver enkelt. Til hver enkelt ung udarbejdes der en målsætning, som passer til dennes behov og kompetencer. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i om den unge er mest fagligt orienteret eller mest praktisk orienteret, eller om der er tale om en kombination af det faglige og praktiske. Målsætningen tilpasses løbende alt efter udvikling og behov, og er en del af den samlede socialpædagogiske indsats.

Visitationen til projektet foretages alene i samarbejde med den samarbejdende kommune og Milen. Dette medfører dog en grad af gensidig information og relevante papirer, så vi kan vurdere den unges muligheder i vores rammer.
Vi tilstræber altid, at processen fra den første samtale og frem til, at vi er i stand til at modtage den unge foregår hurtigt og problemfrit
Vores meget grundige planlægning er med til at gøre denne hurtige respons mulig.

Pædagogiske principper for arbejdet i Milen

I projekt Milen tager vores arbejde med de unge afsæt i systemisk tænkning og kognitiv terapi. Omdrejningspunktet er at udvikle de unges forståelse af, hvordan de håndterer forskellige situationer. Udgangspunktet er en opfattelse af, at de problemstillinger de unge kæmper med ikke er en isoleret størrelse hos den enkelte person, men er problemstillinger, der er opstået i et samspil med de omgivelser de er en del af.

Grundelementet i vores tilgang er et positivt fokus, hvor vi søger den alsidighed, der er iboende i de unges fortællinger, så ressourcefulde oplevelser kan få deres berettigelse. Der skal skabes en nysgerrighed, så der er plads til forståelse og forandring.

Kompetent personale skaber trygge rammer

Personalets engagement og den professionelle arbejdsgang er med til at skabe trygge rammer for de unge. Personalet har alle de rette kompetencer og en solid uddannelsesmæssig baggrund, der er nødvendig for at opbygge bæredygtige relationer til de unge. Vores store erfaringsgrundlag med både kriminalpræventive metoder og tidlig misbrug, er forudsætningen for at sætte ind med en tidlig indsats, der øger sandsynligheden for gode resultater. Vi mener, at det er vigtigt, at vi hele tiden er med helt fremme og derfor opdateres og videreuddannes personalet, så de er udrustet med viden og redskaber til at håndtere en til tider travl og udfordrende hverdag.
Nogle børn har særlige behov. Jo tidligere vi sætter ind, desto større er chancen for succes.